صفحه یک دوشنبه 27 آبان

در این شماره خواهید دید داستان دو برادر گرافیتی کار، زاده تبریز و نقاشی‌های اعتراضی در تهران و هماینک آمریکا .