اخبار کوتاه روزانه دوشنبه 27 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.