آپوزیت ۲۱۷

در برنامه این هفته ابتدا سری خواهیم زد به سخنان آقای بزرگ برای مردم قم در بیت خیابان پاستور و بررسی خبرهای مهم دیگر. با ما باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

دانلود