اخبار کوتاه روزانه پنجشنبه 23 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.