اخبار کوتاه روزانه دوشنبه 20 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.