در چهارسوی جهان پنجشنبه ۲۰ مهر

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. با ما همراه شوید.

یوتیوب