شاهنامه با گردآفرید – بهرام و لوریان هند

بخش دویست و بیست و شش : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (بهرام و لوریان هند) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود