001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

شاهنامه با گردآفرید – بهرام و هنر نزد ایرانیان است و بس

بخش دویست و بیست و سه : پی میگیریم بازخوانی داستان های شاهنامه را همراه با گردآفرید، و در این شماره به داستان (بهرام و هنر نزد ایرانیان است و بس) می پردازیم. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود