شبانه سه شنبه 14 آبان

رمئو پرنده است و ژولیت سنگ شعری زیبا از فدریکو گارسیالورکا با اجرای دلنشینی از بهار ایرانی تقدیم به شما نازنینان .