از هر درى سخنى – قسمت هشتم

بیست و ششمین سالگرد قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه در گورستان مون پارناس ، دو سخنران میهمان و حضور اقای ایرج پزشکزاد که هرسه به روایت راه و کار شاپور بختیار پرداختند

یوتیوب