چمتا سه شنبه 14 آبان – ادیت پیاف

از جمله مشاهیری ست که هرگز به مکتب نرفت و خط ننوشت، اما به قول شاعر ما، با غمزه اش مسأله آموز صد مدرس شد… در این برنامه ی چمتا، به فرانسه و خیابان های پاریس سفر کرده ایم و رهگذر کوچه پس کوچه هایی شده ایم که انگار با صدای این گنجشکک کولی، در یاد و خاطره ی همه ی مردم دنیا باقی مانده اند.