از هر درى سخنى – قسمت هفتم

انجمن توسعه و تجدد در پاریس اخیرا میزبان اقای بهمن چاردهی یکی از اولین همکار ان کیهان چاپ لندن بود تا در سخنان خود به خاطرات نگفته در طول سه دهه بپردازد مدیریت برنامه با خانم اذر پژوهش بود

یوتیوب