اخبار کوتاه روزانه سه شنبه 14 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.