آپوزیت ۱۹۵

در این برنامه هم به بهم ریختگی مدیریتی در سطح و عمق نظام مقدس و دلایل آن پرداخته می‌شود. در همین راستا اخبار کشور از سیاست خارجی تا امور داخلی تنها در یک هفته گذشته بررسی میشود تا میزان ثبات در نظام مقدس سنجیده شود.

دانلود