از هر درى سخنى – قسمت ششم

بدنبال بحث این هفته در برنامه زیر آسمان پاریس پای صحبتهای سعید پیوندی در باب معرفت شناسی علوم انسانی خواهیم نشست. با ما همراه باشید.

یوتیوب