اخبار کوتاه دوشنبه 13 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مهران میرزایی با ما همراه باشید.