از هر درى سخنى – قسمت پنجم

بدنبال نشست هفته قبل انجمن فرهنگ آزاد اینک به بخش دوم ان که اختصاص به سخنرانی خانم وانشا رودبارکی در باره نقاشی ها و باورهایش در همین زمینه توجه بفرمایید.

یوتیوب