چمتا شنبه 11 آبان – فردی مرکوری

شور و تحرک و هیجان و ارائه ی نوای یگانه ای که آدمیان را به هم گره می زد. شاید همین ها باشند نخستین مشخصات مردی که با موسیقی و ترانه اش مایه ی فخر ملی هم وطنانش شد و اسباب وجد بسیاری از هم نوعانش را فراهم آورد. در سی و یکمین شماره ی چمتا از فردی مرکوری انگلیسی گفته ایم هم او که با هنرش، رسم زیستنی تازه به مردمان دنیا آموخت.