آپوزیت 192

در برنامه این هفته اخبار مختلف کشور از سخنان تصمیم گیران تا درد و دل مردمان و اوضاع موسسات مالی ورشکسته و اظهار نظر مسولان و اعتماد مردم به آن اظهارات تا کشف و معرفی دولت دوم توسط دولت اصلی و واکنش دولت فرعی به آن به چشم و گوش شما خواهد رسید.

دانلود