اخبار کوتاه روزانه چهارشنبه 8 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.