شاهنامه با گردافرید سه شنبه 7 آبان ماه

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. این هفته ادامه داستان رستم و افراسیاب را خواهیم شنید