آینه شنبه 16 اردیبهشت

شما را به تماشای بخش هایی از گفتگوی حسین دهباشی با محمد نوریزاد دعوت مینماییم.