تفسیر خبر دوشنبه 6 آبان

در برنامه امشب « تفسیر خبر» جمشید چالنگی با آقای وفا آذر بهاری روزنامه نگار و آقای ناصر محمدی در لندن گفتگو می کند.