اخبار کوتاه روزانه دوشنبه 6 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.