سفیر دوشنبه 6 آبان

در این شماره از سفیر به آرامگاه صفا یا قبرستان ظهیرالدوله سری میزنیم و مروری می کنیم بر شخصیت های مهم تاریخی آن دوره که در آنجا به خاک سپرده شده اند با ما همراه باشید.(قسمت اول)