اخبار کوتاه پنجشنبه 2 آبان

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.