آینه سه شنبه ۱۷ اسفند

گوشه ای از فعالیت های شهبانو فرح پهلوی در ایران پیش از انقلاب

یوتیوب