تفسیر خبر پنجشنبه 2 آبان

در این برنامه جمشید چالنگی با حسن شریعتمداری ( تحلیلگر سیاسی) و حسن اعتمادی ( تحلیلگر سیاسی) گفتگو میکند.