شاهنامه با گردآفرید سه شنبه 30 مهر ماه

گردآفرید میزبان شما خواهد بود با برنامه ای دیگر از سری مجموعه ی شاهنامه با گردآفرید. داستان این هفته نخستین جنگ رستم با افراسیاب. با ما همراه باشید