اخبار کوتاه سه شنبه 30 مهر ماه

در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی فریبا شیرازی با ما همراه باشید.