در چهارسوی جهان یکشنبه ۱۹ دی

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای ایران و جهان. با ما همراه شوید.

یوتیوب