نامها و یادها بخش دوم – مرتضی عشقی پور

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در این قسمت شاهد بخش دوم گفتگو با سرهنگ مرتضی عشقی پور افسر گارد جاویدان و فرمانده حفاظت کاخ نیاوران خواهیم بود. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود