آرت بیت قسمت بیست و هشتم

این آخرین قسمت از مجموعه بیست و هشت قسمتی (6 ماهه) آرت بیت است که از تلویزیون ایران فردا به شما نازنینان تقدیم میشود.