برگزیده های هفته پنجشنبه ۶ آبان

در این برنامه ادامه گفتگوی بی پرده رضا رشیدپور با دکتر صادق خرازی را مشاهده می فرمایید.

یوتیوب