001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

برگزیده های هفته پنجشنبه ۶ آبان

در این برنامه ادامه گفتگوی بی پرده رضا رشیدپور با دکتر صادق خرازی را مشاهده می فرمایید.

یوتیوب