آینه – چهارشنبه ۵ آبان

فیلم تاجگذاری رضاشاه پهلوی

یوتیوب