تفسیر خبر پنجشنبه 25 مهر ماه

در برنامه امشب « تفسیر خبر» جمشید چالنگی با آقای رضا تقی زاده کارشناس امور اقتصادی ( انگلیس) و آقای حسن اعتمادی( تحلیلگر سیاسی- آستکهلم ) گفتگو می کند.
ابعاد فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، پی آمد های برنامه ی اتمی جمهوری اسلامی برای مردم ایران و آینده صنعت نفت در ایران از جمله موضوعات مورد بررسی در برنامه امشب « تفسیر خبر » خواهند بود.
تفسیر خبر امشب ساعت 8:30 به وقت تهران