صفحه یک پنجشنبه 25 مهرماه

در صفحه یک این شماره می‌بینید:
اولین بانوی مسلمان و مسول در جمهوری اسلامی ، که مانع از قربانی کردن گوسفند جلوی پای خود شد