اخبار کوتاه پنجشنبه 25 مهر ماه

امروز پنجشنبه 25 مهر ماه به میزبانی مهران میرزایی با ما همراه باشید.