اخبار کوتاه چهارشنبه 24 مهر ماه

امروز چهارشنبه 24 مهر ماه در بخش خبرهای کوتاه به میزبانی مسعود جدی با ما همراه باشید.