دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت چهل و هفت

عنوان مبحث این هفته: بررسی چگونگی تداوم نظام های اقتدارگرای نوین – درس نهم / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود