صفر و یک – قسمت پنجم

نگاهی به برگزاری کنفرانس اپل در هفته گذشته، سپتامبر ۲۰۱۶

یوتیوب