دموکراسی و انتخابات آزاد / قسمت چهل و پنج

عنوان مبحث این هفته: بررسی چگونگی تداوم نظام های اقتدارگرای نوین – درس ششم / مدرس: مهندس حسن شریعتمداری . منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود