تفسیر خبر دوشنبه ۱ شهریور

با پایان گرفتن المپیک ریو، امشب در تفسیر خبر همراه با خانم دکتر دریا صفائی فعال حقوق زنان می پردازیم به جایگاه زنان در ورزش ایران. حضور اعتراض آمیز وی در ریو باعث جلب توجه بین المللی به تبعیض های موجود علیه زنان در ایران شد. در نیمه دوم برنامه آقای بیژن مهر از جبهه ملی با ما از زندانیان سیاسی سخن خواهد گفت.
تفسیرخبر/ شبکه تلویزیونی ایران فردا / ساعت 9.30 شب به وقت تهران / 7 بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی.
با امید به فردائی بهتر

دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو