نامها و یادها بخش پنجم – اردشیر زاهدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش پنجم گفتگو با آقای اردشیر زاهدی نگاهی خواهیم داشت به جامعه امروز ایران. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب