نامها و یادها بخش چهارم – اردشیر زاهدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش چهارم گفتگو با آقای اردشیر زاهدی سخنان ایشان را در ارتباط با پرونده بحرین می شنویم. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب دانلود