نامها و یادها بخش چهارم – اردشیر زاهدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش چهارم گفتگو با آقای اردشیر زاهدی سخنان ایشان را در ارتباط با پرونده بحرین می شنویم. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

یوتیوب