نامها و یادها بخش سوم – اردشیر زاهدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش سوم گفتگو با آقای اردشیر زاهدی با شخصیت ایشان بیشتر آشنا می شویم. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب