شبانه پنجشنبه 18 مهرماه

به تماشا سوگند  شعر زیبایی از سهراب سپهری با اجرای دلنشین بهار ایرانی