تفسیر خبر پنجشنبه 18 مهرماه

میهمانان امروز جمشید چالنگی در تفسیر خبر آقایان اردوان روزبه روزنامه نگار و سردبیر رادیو کوچه از واشنگتن و بهمن مرادیان پی روزنامه نگار در استدیو لندن هستند. با ما همراه باشید و این برنامه را برای دوستان خود نیز ارسال کنید

منتظر شنیدن دیدگاههای شما در ارتباط با موضوعات مطرح شده در برنامه هستیم