نامها و یادها بخش دوم – اردشیر زاهدی

هدف محمدرضا شاهید در برنامه نامها و یادها بررسی تاریخ و دانسته ها از سوی کسانی است که یا خود نقشی در حوادث و اتفاقات تاریخی ایران داشته اند و یا به واسطه تخصص گفته های آنان می تواند سنجش و قضاوت را برای ما آسان کند. در بخش دوم گفتگو با آقای اردشیر زاهدی نگاهی خواهیم داشت به تجربیات گذشته و شخصیت پدر ایشان و همچنین نگاهی به کتاب هایشان. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب