برخی از کارگران نیروگاه فوکوشیما به مواد رادیواکتیو آلوده شدند

شرکت تپکو ژاپن، مجری نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دایچی، روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه اعلام کرد که شش تن از کارگران این نیروگاه به مواد رادیواکتیو آلوده شدند.
تپکو علت این رویداد را خطای یکی از تکنیسین‌ها و نشت آب آلوده به مواد رادیو اکتیو عنوان کرد.
در این خطای صورت گرفته یکی از شلنگ‌هایی که به سیستم جداسازی نمک از آب نیروگاه فوکوشیما متصل بود، به‌طور اتفاقی جدا گردیدد و چند تن آب آلوده در داخل نیروگاه نشت پیدا کرد.